رنگ های صنعتی برای سطوح فلزی

رنگ هوا خشک

یک جزئی

رنگ های صنعتی برپایه رزین آلکید

رنگ های صنعتی برپایه رزین های آلکید اصلاح شده

رنگ های صنعتی برپایه سلولز نیترات

رنگ های صنعتی آکریلیک

رنگ های صنعتی برپایه کلرکائوچو

رنگ های صنعتی برپایه سیکلوکائوچو

رنگ های صنعتی برپایه کوپلی مرهای وینیل

رنگ های صنعتی برپایه اپوکسی استر

رنگ های صنعتی برپایه اورتان آلکید

رنگ های صنعتی برپایه رزین های بیتومینی

رنگ های صنعتی با ظاهر چکشی

رنگ های صنعتی با ظاهر چروک

رنگ های صنعتی با ظاهر چرمی

رنگ های صنعتی پلی اورتان سخت شونده با رطوبت محیط

دوجزئی

انواع آستری ها شامل

واش پرایمرها

اتیل سیلیکات

اپوکسی پلی آمید

اپوکسی پلی امین

کول تار اپوکسی

انواع رنگهای میانی و رویه شامل:

اپوکسی پلی آمین

اپوکسی پلی آمین

پلی اورتان آکریلیک

پلی اورتان پلی استر

تصویر مقاله

رنگ های صنعتی برای سطوح فلزی

منتشر شده در :2019/08/27 - 10:45

نویسنده : ستاره ایرانیان

بازدید: