هاردنر اپوکسی

هاردنر جزئی از انواع مخلوط است. در برخی از مخلوط ها هاردنر به سادگی برای افزایش انعطاف پذیری مخلوط استفاده می شود. هاردنر می تواند نقش کاتالیزور در واکنش شیمیایی ایفا کند و به عنوان یک جزء استفاده شود و به عنوان جزء دوم به زرین های اپوکسی اضافه می شوند.

مقاومت شیمیائی مناسب به همراه مقاومت مکانیکی عالی و چسبندگی سطحی فوق العاده هاردنر اپوکسی ، این

امکان را فراهم آورده که بتوان در کلیه سطوحی که در مجاورت مواد شیمیائی متوسط قرار دارند، براحتی استفاده کرد.

 کاربرد هاردنر اپوکسی

بعنوان روکش سطوح صنعتی که در مجاورت اسیدها و قلیاهای متوسط هستند.

روکش سطوحی که در مجاورت الکل ها ، حلال ها و نمک ها قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرد .

روکش سطوحی که در مجاورت مشتقات نفتی قرار دارند.

روکش سطوحی که در آن مقاومت های مکانیکی و شیمیایی به همراه استانداردهای بهداشتی همواره مورد نیازاست، مورد استفاده قرار می گیرد .

ﻣﻘﺎوﻣﺖ زیاد هاردنر اپوکسی درﻣﻘﺎﺑـﻞ آب،ﻫﻮا و ﺳـﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد روی ﺳﺎزﻫﻬﺎی ﻓﻠﺰی ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﺧﺎرجی وداﺧلی ﻣﺨﺎزن

بعنوان ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺳﻄﻮح ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎی ﻧﮕﻬـﺪاری روﻏـﻦ و آﺳـﻴﺎب ﻫـﺎی ﻛﺎﻏـﺬ ،ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺮق

انواع هاردنر اپوکسی:

سریع خشک
پودری
پلی سیلکو آلیفاتیک آمین
پلی آمین آروماتیک
پلی آمید 100درصد

تصویر مقاله

هاردنر اپوکسی

منتشر شده در :2019/07/29 - 09:34

نویسنده : ستاره ایرانیان

بازدید: